Thông tư 33/2020/TT-BTC ngày 05/05/2020

Quy định về mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Tải về tại đây: