Thông tư 32/2020/TT-BTC ngày 04/05/2020

Sửa đổi TT 268/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp quản lý, sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông

Tải về tại đây: