Thông tư 31/2020/TT-BTC ngày 04/05/2020

Sửa đổi Thông tư 263/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp

Tải về tại đây: