Quyết định 635/QĐ-TCT ngày 11/05/2020

Thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế

Tải về tại đây: