Nghị định 53/2020/NĐ-CP ngày 05/05/2020

Quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Tải về tại đây: