Công văn 37026/CT-TTHT ngày 18/05/2020

Thuế nhà thầu đối với dịch vụ cung cấp và tiêu dùng ngoài Việt Nam

Tải về tại đây: