Công văn 36767/CT-TTHT ngày 18/05/2020

Chính sách thuế TNCN, GTGT đối với hợp đồng, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

Tải về tại đây: