Công văn 36760/CT-TTHT ngày 18/05/2020

Áp dụng Hiệp định đối với cá nhân người Nhật Bản làm việc tại Việt Nam

Tải về tại đây: