Công văn 34316/CT-TTHT ngày 12/05/2020

Thuế giá trị gia tăng dịch vụ cung cấp cho khách hàng của đối tác nước ngoài

Tải về tại đây: