Công văn 30305/CT-TTHT ngày 05/05/2020

Hướng dẫn tiêu thức đơn giá trên hóa đơn

Tải về tại đây: