Công văn 29720/CT-TTHT ngày 04/05/2020

Thuế giá trị gia tăng đối với bán hàng vãng lai ngoại tỉnh

Tải về tại đây: