Công văn 28547/CT-TTHT ngày 29/04/2020

Hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa có điểm giao, nhận ngoài Việt Nam

Tải về tại đây: