Công văn 28545/CT-TTHT ngày 29/04/2020

Xử lý chậm nộp hồ sơ khai thuế, chậm nộp tiền thuế trong thời gian đại dịch Covid-19

Tải về tại đây: