Công văn 28297/CT-TTHT ngày 28/04/2020

Hướng dẫn về khấu trừ thuế đã nộp tại nước ngoài

Tải về tại đây: