Công văn 1606/TCT-DNL ngày 22/04/2020

Thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ thư tín dụng (L/C) của các Tổ chức tín dụng

Tải về tại đây: