Thông tư 25/2020/TT-BTC ngày 14/04/2020

Sửa đổi Thông tư 291/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính

Tải về tại đây: