Thông tư 17/VBHN-BTC ngày 16/03/2020

Hợp nhất Thông tư hướng dẫn về lệ phí trước bạ

Tải về tại đây: