Quyết định 499/QĐ-TCT ngày 06/04/2020

Triển khai nhiệm vụ mở rộng cơ sở thuế và chống xói mòn nguồn thu NSNN giai đoạn từ năm 2020-2025 theo QĐ 276/QĐ-BTC

Tải về tại đây: