Công văn 99/CT-TTHT ngày 06/01/2020

Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Tải về tại đây: