Công văn 843/CT-TTHT ngày 04/02/2020

Chính sách thuế giá trị gia tăng

Tải về tại đây: