Công văn 708/CT-TTHT ngày 21/01/2020

Tiêu thức hình thức thanh toán trên hóa đơn

Tải về tại đây: