Công văn 471/CT-TTHT ngày 16/01/2020

Áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập từ ngày 01/01/2014

Tải về tại đây: