Công văn 454/KTNN-TH ngày 24/04/2020

Không thực hiện đối chiếu thuế của doanh nghiệp khi thực hiện kế hoạch kiểm toán năm 2020

Tải về tại đây: