Công văn 3660/CT-TTHT ngày 13/04/2020

Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi

Tải về tại đây: