Công văn 3472/CT-TTHT ngày 06/04/2020

Thuế suất thuế giá trị gia tăng

Tải về tại đây: