Công văn 26515/CT-TTHT ngày 23/04/2020

Chi phí liên quan đến lao động nước ngoài chưa được cấp giấy phép lao động

Tải về tại đây: