Công văn 25222/CT-TTHT ngày 20/04/2020

Chính sách thuế giá trị gia tăng

Tải về tại đây: