Công văn 21205/CT-TTHT ngày 09/04/2020

Thông tin chữ ký người bán trên hóa đơn điện tử

Tải về tại đây: