Công văn 21200/CT-TTHT ngày 09/04/2020

Sử dụng hóa đơn điện tử

Tải về tại đây: