Công văn 20636/CT-TTHT ngày 08/04/2020

Sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế

Tải về tại đây: