Công văn 18838/CT-TTHT ngày 03/04/2020

Chính sách thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động giáo dục, thể dục, thể thao

Tải về tại đây: