Công văn 1686/CT-TTHT ngày 26/02/2020

Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp

Tải về tại đây: