Công văn 1524/TCT-DNNCN ngày 17/04/2020

Thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương do làm việc ngày nghỉ phép

Tải về tại đây: