Công văn 1357/TCT-CS ngày 31/03/2020

Hóa đơn điện tử

Tải về tại đây: