Công văn 1337/TCT-KK ngày 30/03/2020

Khấu trừ thuế giá trị gia tăng 2/ đối với công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách qua Kho bạc nhà nước

Tải về tại đây: