Công văn 1265/TCT-KK ngày 26/03/2020

Hướng dẫn hồ sơ đăng ký địa điểm kinh doanh đối với tổ chức khác không phải là doanh nghiệp

Tải về tại đây: