Công văn 1233/TCT-KK ngày 24/03/2020

Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu

Tải về tại đây: