Công văn 1220/TCT-CS ngày 24/03/2020

Thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư nhà máy thủy điện

Tải về tại đây: