Công văn 1162/TCT-DNL ngày 20/03/2020

Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử

Tải về tại đây: