Thông tư 64/VBHN-BTC ngày 06/12/2019

Hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy

Tải về tại đây: