Thông tư 63/VBHN-BTC ngày 06/12/2019

Hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia

Tải về tại đây: