Thông tư 62/VBHN-BTC ngày 06/12/2019

Hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm

Tải về tại đây: