Thông tư 11/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020

Sửa đổi Thông tư 278/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế

Tải về tại đây: