Quyết định 276/QĐ-BTC ngày 28/02/2020

Phê duyệt, tổ chức thực hiện giải pháp liên quan đến công tác QLT tại Đề án Mở rộng cơ sở thuế và chống xói mòn nguồn thu NSNN

Tải về tại đây: