DANH SÁCH VBPL THUẾ- BẢN TIN 2020-04-05

Trong 02 đợt cập nhật này, có 153 văn bản hướng dẫn, danh sách các văn bản như sau:

1 62/VBHN-BTC
(06/12/2019)
Hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm
2 63/VBHN-BTC
(06/12/2019)
Hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia
3 64/VBHN-BTC
(06/12/2019)
Hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy
4 93/2019/TT-BTC
(31/12/2019)
Sửa đổi Thông tư 324/2016/TT-BTC quy định về hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
5 04/VBHN-BTC
(20/01/2020)
Hợp nhất Thông tư hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp
6 11/2020/TT-BTC
(20/02/2020)
Sửa đổi Thông tư 278/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế
7 276/QĐ-BTC
(28/02/2020)
Phê duyệt, tổ chức thực hiện giải pháp liên quan đến công tác QLT tại Đề án Mở rộng cơ sở thuế và chống xói mòn nguồn thu NSNN
8 12/2020/TT-BTC
(03/03/2020)
Sửa đổi mục II phần A Biểu mức thu phí kèm theo TT 167/2016/TT-BTC
9 03/CT-BTC
(19/03/2020)
Thực hiện NQ 94/2019/QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp đối với NNT không còn khả năng nộp NSNN
10 217/TCT-DNNCN
(17/01/2020)
Chính sách thuế thu nhập cá nhân
11 442/TCT-CS
(07/02/2020)
Tiền sử dụng đất
12 451/TCT-KK
(07/02/2020)
Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư
13 470/TCT-CS
(10/02/2020)
Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư
14 471/TCT-CS
(10/02/2020)
Hóa đơn
15 472/TCT-CS
(10/02/2020)
Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư
16 481/TCT-CS
(10/02/2020)
Hóa đơn điện tử
17 482/TCT-CS
(10/02/2020)
Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây trường học bằng nguồn tài trợ
18 483/TCT-CS
(10/02/2020)
Thuế giá trị gia tăng
19 513/TCT-DNNCN
(11/02/2020)
Tiếp nhận bảng kê chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
20 514/TCT-CS
(11/02/2020)
Chính sách thuế giá trị gia tăng
21 548/TCT-KK
(12/02/2020)
Kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng của dự án đầu tư
22 551/TCT-KK
(12/02/2020)
Thuế giá trị gia tăng
23 564/TCT-CS
(13/02/2020)
Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm đá mỹ nghệ xuất khẩu
24 569/TCT-KK
(13/02/2020)
Hoàn thuế giá trị gia tăng
25 571/TCT-KK
(13/02/2020)
Kê khai thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh
26 596/TCT-KK
(14/02/2020)
Xử lý số tiền phạt nộp NSNN của Ban Quản lý dự án Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2
27 617/TCT-CS
(17/02/2020)
Hóa đơn điện tử
28 630/TCT-KK
(17/02/2020)
Kê khai thuế giá trị gia tăng
29 774/TCT-KK
(21/02/2020)
Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư
30 775/TCT-KK
(21/02/2020)
Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư
31 787/TCT-CS
(24/02/2020)
Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động bán tài sản bảo đảm tiền vay
32 788/TCT-CS
(24/02/2020)
Chính sách thuế giá trị gia tăng
33 789/TCT-CS
(24/02/2020)
Chính sách thuế giá trị gia tăng
34 829/TCT-CS
(27/02/2020)
Hướng dẫn về việc miễn tiền sử dụng đất dự án xây dựng Chung cư cũ Quang Trung
35 835/TCT-HTQT
(27/02/2020)
Thông báo hiệu lực của Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Crô-a-ti-a
36 866/TCT-CS
(02/03/2020)
Chính sách thuế đối với chuyển nhượng vốn tại nước ngoài
37 868/TCT-CS
(02/03/2020)
Xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn
38 871/TCT-CS
(02/03/2020)
Thuế giá trị gia tăng đối với hàng biếu tặng của doanh nghiệp chế xuất
39 872/TCT-CS
(02/03/2020)
Chính sách thuế đối với quà tặng
40 897/TCT-QLN
(03/03/2020)
Gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19
41 916/TCT-KK
(04/03/2020)
Hoàn thuế dự án đầu tư
42 923/TCT-CS
(05/03/2020)
Cấp lẻ hóa đơn
43 939/TCT-CS
(06/03/2020)
Thuế giá trị gia tăng đối với hàng phụ phẩm
44 972/TCT-CS
(09/03/2020)
Thuế GTGT đối với xăng dầu TNTX bán cho tàu biển VN chạy tuyến quốc tế và tàu biển nước ngoài (chạy tuyến quốc tế)
45 979/TCT-KK
(10/03/2020)
Khấu trừ thuế GTGT 2% đối với công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách qua KBNN
46 983/TCT-KK
(10/03/2020)
Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư
47 986/TCT-KK
(10/03/2020)
Hướng dẫn thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư Giáo dục Việt Hoa
48 1038/TCT-CS
(12/03/2020)
Chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp
49 1306/TCT-DNNCN
(27/03/2020)
Tăng cường hỗ trợ cá nhân trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2019
50 1307/TCT-CS
(27/03/2020)
Nghị định gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất
51 606/UBND-KT
(25/02/2020)
Tăng cường giải pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn Thành phố Hà Nội
52 4426/CT-TTHT
(07/02/2020)
Chính sách thuế đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu
53 4848/CT-TTHT
(10/02/2020)
Hóa đơn đối với hàng bán bị trả lại trong khu vực phi thuế quan
54 4851/CT-TTHT
(10/02/2020)
Hạch toán chi phí đối với khoản chi tiền mua bảo hiểm Trách nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Ban giám đốc (D&O)
55 4918/CT-TTHT
(11/02/2020)
Xác định đối tượng đăng ký giảm trừ gia cảnh
56 5201/CT-TTHT
(12/02/2020)
Chính sách thuế GTGT, TNDN với các hoạt động của Trung tâm hỗ trợ đào tạo quốc tế
57 5202/CT-TTHT
(12/02/2020)
Sử dụng hóa đơn điện tử
58 5203/CT-TTHT
(12/02/2020)
Sử dụng hóa đơn điện tử
59 5524/CT-TTHT
(14/02/2020)
Triển khai Tháng đồng hành cùng người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2019
60 5572/CT-TTHT
(14/02/2020)
Kê khai thuế giá trị gia tăng đối với hóa đơn lập sai thời điểm
61 5639/CT-TTHT
(14/02/2020)
Đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính
62 5645/CT-TTHT
(14/02/2020)
Thuế giá trị gia tăng nộp thừa
63 5812/CT-TTHT
(17/02/2020)
Chính sách thuế giá trị gia tăng và lập hóa đơn đối với Hợp đồng nghiên cứu khoa học
64 6275/CT-TTHT
(19/02/2020)
Chính sách thuế đối với chuyển nhượng bất động sản
65 6276/CT-TTHT
(19/02/2020)
Hóa đơn điện tử
66 6662/CT-TTHT
(20/02/2020)
Ấn định giá bán xe ô tô
67 6832/CT-TTHT
(20/02/2020)
Chính sách thuế giá trị gia tăng
68 7635/CT-TTHT
(24/02/2020)
Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA
69 7639/CT-TTHT
(24/02/2020)
Biên bản thu hồi hóa đơn
70 7651/CT-TTHT
(24/02/2020)
Sử dụng hóa đơn điện tử
71 8196/CT-TTHT
(27/02/2020)
Sử dụng hóa đơn điện tử
72 8208/CT-TTHT
(27/02/2020)
Chi phí quản lý căn hộ
73 8304/CT-TTHT
(27/02/2020)
Sử dụng hóa đơn điện tử
74 8309/CT-TTHT
(27/02/2020)
Viết tắt địa chỉ doanh nghiệp
75 8310/CT-TTHT
(27/02/2020)
Trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán
76 8314/CT-TTHT
(27/02/2020)
Chứng từ hàng nhập khẩu không có tờ khai Hải Quan
77 8315/CT-TTHT
(27/02/2020)
Xuất hóa đơn lẻ đối với hộ cá nhân cho thuê tài sản
78 8990/CT-TTHT
(02/03/2020)
Vướng mắc về xử phạt hóa đơn
79 9208/CT-TTHT
(03/03/2020)
Xác định chi phí lãi vay theo quy định tại Nghị định 20/2017/NĐ-CP
80 9334/CT-TTHT
(03/03/2020)
Chính sách thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp
81 9417/CT-TTHT
(04/03/2020)
Kê khai thuế thu nhập cá nhân
82 9418/CT-TTHT
(04/03/2020)
Hóa đơn chứng từ
83 9419/CT-TTHT
(04/03/2020)
Lập hóa đơn giá trị gia tăng
84 9930/CT-TTHT
(06/03/2020)
Sử dụng hóa đơn điện tử
85 9931/CT-TTHT
(06/03/2020)
Đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính
86 9936/CT-TTHT
(06/03/2020)
Chính sách thuế đối với nhà thầu phụ trong nước
87 10222/CT-TTHT
(09/03/2020)
Sử dụng hóa đơn điện tử
88 10266/CT-TTHT
(09/03/2020)
Chính sách thuế nhà thầu của doanh nghiệp Hàn Quốc có thu nhập tại Việt Nam
89 10267/CT-TTHT
(09/03/2020)
Chi phí lãi vay được trừ theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP
90 10268/CT-TTHT
(09/03/2020)
Miễn thuế của chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA
91 10272/CT-TTHT
(09/03/2020)
Khai thuế đối với doanh nghiệp mới thành lập
92 10335/CT-TTHT
(10/03/2020)
Lập hóa đơn
93 10379/CT-TTHT
(10/03/2020)
Chính sách thuế đối với hoạt động xây dựng trường học bằng nguồn tài trợ
94 10380/CT-TTHT
(10/03/2020)
Chính sách thuế khi chuyển nhượng bất động sản
95 10429/CT-TTHT
(10/03/2020)
Trả lời vướng mắc chính sách thuế liên quan đến hoạt động của Ban quản trị tòa nhà chung cư
96 10432/CT-TTHT
(10/03/2020)
Thuế môn bài của Văn phòng đại diện
97 10885/CT-TTHT
(12/03/2020)
Sử dụng hóa đơn điện tử
98 10898/CT-TTHT
(12/03/2020)
Chính sách giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc
99 11222/CT-TTHT
(13/03/2020)
Sử dụng hóa đơn điện tử
100 11503/CT-TTHT
(16/03/2020)
Đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính
101 11685/CT-TTHT
(16/03/2020)
Thông tin trên hóa đơn
102 12036/CT-TTHT
(17/03/2020)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản
103 12042/CT-TTHT
(17/03/2020)
Đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính
104 12046/CT-TTHT
(17/03/2020)
Miễn tiêu thức trên hóa đơn điện tử
105 12102/CT-TTHT
(17/03/2020)
Thủ tục đăng ký người phụ thuộc
106 12109/CT-TTHT
(17/03/2020)
Thuế bảo vệ môi trường
107 12194/CT-TTHT
(18/03/2020)
Hướng dẫn chính sách thuế về hóa đơn
108 12201/CT-TTHT
(18/03/2020)
Hướng dẫn về lập hóa đơn thay thế hóa đơn bị cưỡng chế nợ thuế
109 12363/CT-TTHT
(18/03/2020)
Đăng ký người phụ thuộc
110 12364/CT-TTHT
(18/03/2020)
Thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú
111 12366/CT-TTHT
(18/03/2020)
Hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng
112 12411/CT-TTHT
(18/03/2020)
Dự phòng rủi ro tín dụng
113 12412/CT-TTHT
(18/03/2020)
Hóa đơn trả lại hàng hóa
114 12768/CT-TTHT
(19/03/2020)
Đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính
115 13120/CT-TTHT
(20/03/2020)
Quyết toán thuế thu nhập cá nhân
116 13753/CT-TTHT
(24/03/2020)
Thuế giá trị gia tăng đối với khoản tiền nhận được từ công ty bảo hiểm
117 13872/CT-TTHT
(24/03/2020)
Thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng cổ phiếu
118 13873/CT-TTHT
(24/03/2020)
Kê khai thuế nhà thầu (thuế thu nhập doanh nghiệp)
119 13874/CT-TTHT
(24/03/2020)
Hướng dẫn chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư
120 14082/CT-TTHT
(25/03/2020)
Sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế
121 14151/CT-TTHT
(25/03/2020)
Chính sách thuế thu nhập cá nhân
122 13283/CT-TTHT
(11/11/2019)
Chi phí lãi vay
123 13302/CT-TTHT
(11/11/2019)
Lệ phí môn bài, thuế và nguyên tắc kê khai thuế
124 13305/CT-TTHT
(11/11/2019)
Cấp hóa đơn lẻ
125 13313/CT-TTHT
(11/11/2019)
Hóa đơn điện tử
126 13316/CT-TTHT
(11/11/2019)
Chính sách thuế giá trị gia tăng
127 13487/CT-TTHT
(12/11/2019)
Hóa đơn chứng từ
128 13497/CT-TTHT
(12/11/2019)
Chính sách thuế thu nhập cá nhân
129 13504/CT-TTHT
(12/11/2019)
Hóa đơn thuế giá trị gia tăng
130 13544/CT-TTHT
(12/11/2019)
Hóa đơn
131 13547/CT-TTHT
(12/11/2019)
Hóa đơn điện tử năm 2019
132 13551/CT-TTHT
(12/11/2019)
Hóa đơn điện tử
133 13558/CT-TTHT
(12/11/2019)
Hóa đơn điện tử
134 13565/CT-TTHT
(12/11/2019)
Chính sách thuế thu nhập cá nhân
135 13566/CT-TTHT
(12/11/2019)
Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
136 14892/CT-TTHT
(12/12/2019)
Hóa đơn
137 15065/CT-TTHT
(17/12/2019)
Chính sách thuế đối với trường hợp phát sinh thu nhập từ hoạt động vận tải biển quốc tế tại Việt Nam
138 15150/CT-TTHT
(18/12/2019)
Chính sách thuế thu nhập cá nhân và doanh nghiệp
139 15193/CT-TTHT
(19/12/2019)
Thuế giá trị gia tăng
140 15226/CT-TTHT
(19/12/2019)
Thời điểm lập hóa đơn
141 15502/CT-TTHT
(25/12/2019)
Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp
142 15555/CT-TTHT
(26/12/2019)
Chính sách thuế giá trị gia tăng
143 15617/CT-TTHT
(27/12/2019)
Xuất hóa đơn hoàn trả phí bảo hiểm
144 15620/CT-TTHT
(27/12/2019)
Thuế giá trị gia tăng
145 15625/CT-TTHT
(27/12/2019)
Hóa đơn điện tử
146 15629/CT-TTHT
(27/12/2019)
Chính sách thuế giá trị gia tăng
147 15630/CT-TTHT
(27/12/2019)
Hóa đơn điện tử
148 15772/CT-TTHT
(30/12/2019)
Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp và giá trị gia tăng
149 15777/CT-TTHT
(30/12/2019)
Thuế suất thuế giá trị gia tăng
150 15788/CT-TTHT
(30/12/2019)
Thuế thu nhập cá nhân
151 15792/CT-TTHT
(30/12/2019)
Thuế thu nhập cá nhân
152 15896/CT-TTHT
(31/12/2019)
Chuyển đổi kỳ kế toán
153 15905/CT-TTHT
(31/12/2019)
Chính sách thuế giá trị gia tăng

Để xem chi tiết nội dung văn bản trên hoặc tìm kiếm các văn bản chuyên ngành Thuế, Hải quan, BHXH... vui lòng sử dụng ứng dụng VBPL của TS24 cung cấp hoàn toàn miễn phí