Công văn 9419/CT-TTHT ngày 04/03/2020

Lập hóa đơn giá trị gia tăng

Tải về tại đây: