Công văn 871/TCT-CS ngày 02/03/2020

Thuế giá trị gia tăng đối với hàng biếu tặng của doanh nghiệp chế xuất

Tải về tại đây: