Công văn 8314/CT-TTHT ngày 27/02/2020

Chứng từ hàng nhập khẩu không có tờ khai Hải Quan

Tải về tại đây: