Công văn 8310/CT-TTHT ngày 27/02/2020

Trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán

Tải về tại đây: