Công văn 8208/CT-TTHT ngày 27/02/2020

Chi phí quản lý căn hộ

Tải về tại đây: